Ochrana osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov na prvý pohľad

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie vám poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi pri návšteve našich webových stránok. Osobné údaje sú všetky dáta, ktoré vás osobne identifikujú. Podrobné informácie k téme o ochrane údajov nájdete v nižšie uvedenom texte v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke 

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ internetovej stránky. Kontaktné údaje nájdete v odtlačku tejto webovej stránky.

Ako zaobchádzame s Vašimi údajmi?

Vaše údaje budú v prvom kroku zaznamenané tak, že ich mám oznámite. Bude sa jednať o údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ďalšie údaje sa zaznamenajú automaticky pri návšteve webových stránok prostredníctvom našich informačných systémov. Ide predovšetkým o technické údaje (napríklad internetový prehliadač, operačný systém alebo čas návštevy na stránke). Zachytenie týchto informácií je automatické, akonáhle vstúpite na naše webové stránky.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zaznamenáva na zabezpečenie bezchybného  poskytovania webových stránok. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu správania používateľov.

Aké máte práva vo vzťahu k vašim údajom?

Kedykoľvek máte právo získať bezplatné informácie o pôvode, príjemcovi a účeli uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov, ako aj položiť otázky súvisiace s ochranou vašich údajov, a to prostredníctvom kontaktu, resp. na adrese uvedenej v časti impresum. Ďalej máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na príslušný orgán dohľadu.

Okrem toho máte právo požadovať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov za určitých okolností. Podrobnosti nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov v časti "Právo na obmedzenie spracovania".

Nástroje na analýzu a nástroje tretích strán

Pri návšteve našej webovej stránky je možné štatisticky vyhodnotiť vaše správanie v rámci surfovania. Toto sa deje predovšetkým pomocou súborov cookies a takzvaných programov analýzy. Analýza správania surfingu je zvyčajne anonymná; správanie surfovania sa nedá vysledovať späť smerom k vašej osobe. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť tým, že nebudete používať určité nástroje. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.

S touto analýzou nemusíte súhlasiť. V tomto vyhlásení o ochrane údajov nájdete informácie o možnosti  odvolať sa.

 

2. Všeobecné a povinné informácie

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok sa vážne zaoberajú ochranou vašich osobných údajov. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov, ako je uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. 

Ak použijete túto webovú stránku, budú zhromažďované rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú informácie, ktoré vás môžu osobne identifikovať. Predložené vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, aké informácie spracúvavame, na čo a za akým účelom ich používame. 

Upozorňujeme, že prenos dát cez internet (napríklad pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné nedostatky. Dokonalá ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Odkaz na zodpovedný subjekt

Zodpovedným subjektom za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je: 

Firma Madinger GmbH

Oberwerrner Weg 18

97502 Euerbach

Telefón: 09726 / 90 66-0

E-Mail: info@madinger.de

Zodpovedným subjektom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo v súčinnosti s inými osobami rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov (napríklad mená, e-mailové adresy atď.).

Zrušenie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnoho operácií v rámci spracovania údajov je možné vykonať len s vaším výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať.  Stačí nám e-mailom poslať o tom neformálne oznámenie. Zákonnosť spracovania údajov uskutočnená až do momentu zrušenia zostáva odvolaním neovplyvnená.

Právo vzniesť námietky proti spracovaniu údajov v osobitných prípadoch ako aj proti priamej reklame (článok 21 GDPR)

Ak sa spracovanie údajov uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1písmeno e alebo f GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov, ktoré vznikajú z vašej konkrétnej situácie; to platí aj pre profilovanie vychádzajúce z týchto ustanovení. Príslušne právne podklady, z ktorých spracovanie vychádza, môžete nájsť vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ak podáte námietku, prestaneme spracovávať vaše osobné údaje, ibaže by sme boli schopní preukázať nutnosť ochranných dôvodov na ich spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ich spracovanie slúži na účel vymáhania, vykonávania alebo sledovania právnych nárokov (Námietka podľa článku 21 ods. 1 GDPR). 

Ak sú vaše osobné údaje spracované na prevádzkovanie priamej reklamy, máte právo kedykoľvek podať námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ je s priamou reklamou spojené. Ak podáte námietku, vaše osobné údaje sa viac už nebudú používať na účely priamej reklamy (námietka podľa článku 21 odsek 2 GDPR).

Právo na podanie sťažnosti na kontrolnom úrade

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo na podanie sťažnosti na orgán dohľadu, osobitne v členskom štáte ich obvyklého pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia. Právo na podanie sťažnosti platí bez ohľadu na iné správne a právne opravné prostriedky.

Právo na prenos údajov

Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy automaticky, máte právo vydať tretím osobám v štandardnom, strojom čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov na inú zodpovednú osobu, budú prenesené len pokiaľ bude prenos technicky uskutočniteľný.

Informácie, blokovanie, vymazávanie a opravy

V rámci platných právnych predpisov máte právo kedykoľvek na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a o účeli spracovania údajov, poprípade právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V prípade dotazov a ďalších otázok v rámci témy osobných údajov nás kontaktujte kedykoľvek na adrese uvedenej v časti impresum.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov a to kedykoľvek na adrese uvedenej v časti impresum. Právo obmedziť spracovanie existuje v nasledujúcich prípadoch:

  • Ak spochybňujete správnosť vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené. Zvyčajne potrebujeme čas na ich overenie. V čase trvania auditu máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak sa spracovanie vašich osobných údajov deje/ udialo nezákonným spôsobom, môžete namiesto ich vymazania požiadať o obmedzenie spracovania údajov.
  • Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na uplatnenie, obhajobu alebo presadenie svojich právnych nárokov, máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov namiesto ich odstránenia.
  • Ak ste podali námietku podľa článku 21 odstavec 1 GDPR, musí sa zvažovať priorita medzi vašimi a našimi záujmami. Pokiaľ nie je jasné, koho záujmy sú prioritnejšie, máte právo požadovať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, smú byť tieto údaje spracované - odhliadnuc od ich uloženia - len s vaším súhlasom alebo na účely uplatnenia, výkonu či obhajoby právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo jedného z jej členských štátov.

 

3. Poverenec pre ochranu osobných údajov

Dozorný úradník pre ochranu osobných údajov

Pre našu spoločnosť sme vymenovali poverenca pre ochranu osobných údajov 

Oberwerrner Weg 18

97502 Euerbach

Telefón: 09726 / 90 66-0

E-Mail: datenschutz@madinger.de

 

 

 

 

4. Zber údajov na našej webovej stránke

Cookies

Internetové stránky čiastočne používajú súbory zvané „cookies“. Súbory cookies nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Slúžia na to, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemnejšia, účinnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači vo vašom prehliadači.

Väčšina súborov cookies, ktoré používame, sú tzv. "session cookies". Po skončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Iné súbory cookies zostanú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Súbory cookies nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste mali prehľad o používaní cookies a mohli akceptovať ich používanie iba v ojedinelých alebo v určitých prípadoch, alebo mohli aktivovať ich úplne vylúčenie alebo automatické vymazanie pri zatváraní prehliadača. Deaktivácia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť tejto webovej stránky.

Súbory cookies vyžadované na vykonanie procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytnutie určitých vami požadovaných funkcií (napr. funkcie nákupného košíka) sa ukladajú v súlade s článkom 6 ods. f GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem o vaše akceptovanie a stiahnutie súborov cookies, aby mohol technicky správne a optimálne poskytovať svoje služby. Pokiaľ sú u vás uložené iné súbory cokies ( napr. na analýzu vášho správania pri surfovaní), nájdete o nich informáciu v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov osobitne.

Logovacie súbory servera

Poskytovateľ stránok zhromažďuje a ukladá automaticky informácie do tzv. logovacích súborov, ktoré váš prehliadač automaticky prepojí k nám.  Ide o:

  •     typ a verziu prehliadača
  •     použitý operačný systém
  •     URL referer
  •     názov hostiteľa prístupového počítača
  •     čas žiadosti servera
  •     IP adresu
 
Zlúčenie týchto dát s inými zdrojmi dát nie je možné.
Zhromažďovanie týchto údajov prebieha v súlade s článkom 6 ods. 1, písmeno f GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem o technicky bezchybnú prezentáciu a optimalizáciu svojej webovej stránky - na tento účel sú potrebné logovacie súbory servera.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše kontaktné údaje z formulára budú uložené za účelom spracovania Vášho dopytu a pre prípad ďalších nadväzujúcich otázok. Tieto informácie nebudeme bez vášho súhlasu zdieľať či posúvať ďalej.

Spracovanie údajov zadaných do kontaktného formulára sa uskutočňuje výlučne na základe Vášho súhlasu (článok 6 odstavec 1 písmeno a GDPR). Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať nefomálnym oznámením prostredníctvom e-mailu na našu adresu. Zákonnosť operácií spracovania údajov uskutočnených až do zrušenia zostáva odvolaním nedotknutá.

Osobné údaje, ktoré nám prostredníctvom formulára poskytnete, uložíme u nás bezpečne kým nepožiadate o ich výmaz, neodvoláte váš súhlas s uložením, alebo kým nezanikne účel na ukladanie údajov (napr. po spracovaní vašej žiadosti).Povinné zákonné ustanovenia - najmä lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

 

Dopyt mailom, telefonicky alebo telefaxom

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, váš dopyt bude uložený aj s vašimi súvisiacimi osobnými údajmi (meno, dopyt) za účelom spracovania vášho dopytu. Vaše osobné údaje nebudeme bez vášho súhlasu zdieľať či posúvať ďalej.

Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje v súlade s článkom 6 odst.1, písmeno b GDPR, ak váš dopyt súvisí s plnením zmluvy alebo sa vyžaduje na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie závislé od vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písmeno a  GDPR) a / alebo súvisí s našimi oprávnenými záujmami (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR), pretože máme legitímny záujem o účinné spracovanie žiadostí, ktoré nám boli adresované.

Údaje, ktoré ste nám zaslali prostredníctvom kontaktných dopytov zostanú u nás uložené, kým nás nepožiadate o ich odstránenie, neodvoláte váš súhlas s ich uložením alebo pokým nepominie účel na ukladanie dát (napr. po spracovaní vašej žiadosti). Povinné zákonné ustanovenia - najmä zákonné lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Spracovanie osobných údajov (zákazníckych a zmluvných)

Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame iba v rozsahu, v akom sú nevyhnutné pre vytvorenie, obsah alebo zmenu právneho vzťahu (údaje o stave). Vykonáva sa to na základe článku 6 ods. 1 písmeno b GDPR, ktorý povoľuje spracovanie údajov za účelom plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame iba v súvislosti s používaním našich internetových stránok (používateľské údaje), kým je to potrebné na to, aby používateľ mohol službu používať alebo ju vyúčtovať.

Zhromaždené údaje o zákazníkoch budú vymazané po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu. Právne stanovené lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

 

 

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby Google Analytics na webovú analýzu. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 Služba Google Analytics používa súbory nazývané „cookies“. Sú to textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookies o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Ukladanie súborov  Google Analytics Cookies a používanie tohto analytického nástroja vychádzajú z článku 6 odst. 1, písmena f  GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľa s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku a jej reklamu.

IP anonymizácia

Na tejto stránke sme aktivovali anonymizáciu funkcií IP. Výsledkom bude skrátenie vašej IP adresy spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred odoslaním do Spojených štátov. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá adresa IP odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. Spoločnosť Google v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije tieto informácie na vyhodnotenie používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivitách na webových stránkach a na poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a s používaním internetu pre prevádzkovateľa webových stránok. Adresa IP, ktorú poskytuje služba Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics, sa nezlučuje s inými dátami spoločnosti Google.

Browser Plugin

Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vášho softvéru prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje generované súborom cookie súvisiace s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracovala tieto údaje a to tak, že stiahnete a nainštalujete Browser Plugin dostupný pod nasledujúcim odkazom:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Námietka voči zhromažďovaniu údajov

Zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastaví sa súbor „opt-out cookie“, ktorý zabráni tomu, aby sa vaše údaje zhromažďovali pri budúcich návštevách týchto webových stránok: službu Google Analytics týmto deaktivujete.

Viac informácií na používanie užívateľských dát vo vzťahu k Google Analytics nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Auftragsverarbeitung

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig um.

 

6. Pluginy a nástroje

Google Web Fonts

Táto stránka používa druhy písma tzv. web Fonds, ktoré spoločnosť Google poskytuje na jednotné zobrazenie fontov. Písma Google sú nainštalované lokálne. Na servery Google nie je žiadne pripojenie.

Google Maps

Táto stránka  využíva prostredníctvom API službu na zobrazovanie máp Google Maps. Ponúkateľom je Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na používanie funkcií Google Maps je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a sa tam ukladajú. Ponúkateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos dát.

Použitie služby Google Maps slúži na príťažlivú prezentáciu našich on-line ponúk a ľahkú vyhľadateľnosť miest, ktoré špecifikujeme na webovej stránke. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods.1, písmeno f GDPR.

 

Ďalšie informácie o manipulácii s osobnými údajmi užívateľov nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.