Filozofia & politika

Sme moderná spoločnosť poskytujúca služby, preto sa aktívne zaoberáme požiadavkami, potrebami a očakávaniami našich zákazníkov.

V rámci ponúkaných služieb Vás presviedčame kvalitou, flexibilitou a spoľahlivosťou dodávok.

Naša sila spočíva aj v tom, že Vám poskytujeme služby na základe spoľahlivého popisu úloh. Pritom sa spoliehame na kvalitné logistické a testovacie postupy.

 

Okrem toho sú pre náš rodinný podnik typické rýchle rozhodovacie postupy, plochá hierarchia a kompetentné kontaktné osoby. Tieto zásady sa usilujeme dodržiavať aj napriek neustálemu rastu a nepretržitému rozvoju.

Do všetkých výrobných procesov systematicky začleňujeme aspekty kvality, bezpečnosti práce, ochrany životného prostredia a ochrany údajov. Výkonné systémy riadenia zabezpečujú udržiavanie efektívnych postupov a neustále zlepšovanie.

Okrem toho kladieme veľký dôraz na vzdelávanie a odbornú prípravu našich zamestnancov. Prostredníctvom nepretržitého ďalšieho vzdelávania, certifikácií externými vzdelávacími inštitúciami a interného vzdelávania neustále posilňujeme know-how našich zamestnancov. Pôvod našich zamestnancov je pre nás druhoradý - žijeme s myšlienkou rovnosti a rozmanitosti. Vstupom do Charty diverzity  sme verejne odhodlaní podporovať u nás diverzitu pracovnej sily.