Skúšanie vírivými prúdmi

Pomocou skúšania vírivými prúdmi je možné preskúmať elektricky vodivé komponenty v oblasti blízko pod povrchom a zisťovať mikroskopické nepravidelnosti ako sú póry, vmestky a trhliny. Pomocou tejto metódy je možné otestovať aj vlastnosti materiálov. Zmeny vodivosti komponentov umožňujú vykonať prieskum hrúbky povrchovej vrstvy a mikroštruktúry. Podľa testovacích stratégií závislých od vlastností obrobku sa používajú rôzne sondy, príložné detektory a cievky.

OBLASTI POUŽITIA

  • meranie hrúbky povrchovej vrstvy nemagnetických ako aj elekticky nevodivých materiálov
  • stacionárne a mobilné testovanie (podľa miestnych podmienok)
  • kontroly jednotlivých položiek a sériové skúšky

Available in Slovakia

Available in Slovakia