Ochrana životného prostredia

Zodpovedné využívanie prírody a dostupných zdrojov má v našej spoločnosti pevné miesto.

Princípy obnovy zdrojov a úspory energie sú v súlade s ekonomikou použitých procesov a tak významne prispievajú k úspechu spoločnosti.

To je dôvod, prečo sú používané technológie neustále testované, či sú v súlade s najnovším stavom techniky a tým aj so zásadou trvalej udržateľnosti. Potenciálne úspory sú cielene vyhľadávané a finančne zhodnotené, aby sme naše procesy postupne premieňali na energeticky účinné.

Ochrana životného prostredia sa realizuje napríklad prostredníctvom nasledujúcich opatrení:

  • ekologický výber prevádzkového materiálu
  • odborné zaobchádzanie s látkami nebezpečnými pre životné prostredie
  • odborná likvidácia odpadu
  • zodpovedné využívanie energie